STATUT

 MIĘDZY USZAMI – KRAKOWSKIEJ FUNDACJI ROZWOJU EDUKACJI NIESŁYSZĄCYCH IM. MARKA MAZURKA

(tekst jednolity)

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

{Fundacja}

1.       Między uszami – Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka, zwana dalej w treści Statutu „Fundacją”, posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2.       Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną na podstawie postanowień ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2

{siedziba Fundacji}

Siedzibą Fundacji jest Kraków.

 

§ 3

{teren działania}

Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 4

{cele Fundacji}

Celami Fundacji są:

1. wyrównywanie szans edukacyjnych osób niesłyszących,

2. propagowanie wiedzy o problemach ze słuchem i promowanie dbałości o słuch,

3. niesienie pomocy niesłyszącym osobom niepełnosprawnym,

4. edukacja rodziców dzieci niesłyszących, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich,

5. pomoc materialna i niematerialna dzieciom i młodzieży z dysfunkcjami słuchu,

6. rozwój poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla osób niesłyszących i ich rodzin.

 

§ 5

{zasady, formy i zakres działalności fundacji}

  1. Fundacja realizuje swoje cele prowadząc działalność statutową na rzecz ogółu społeczności, w tym zwłaszcza osób niesłyszących oraz ich rodzin jako znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
  2. Przedmiotem działalności pożytku publicznego Fundacji, oznaczonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

·       Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9);

·       Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1)

·       Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.2)

·       Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1)

·       Działalność związana z oprogramowaniem (62.01)

·       Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.1)

·       Działalność związana z tłumaczeniami (74.3)

·       Pozaszkolne formy edukacji (85.5)

·       Działalność wspomagająca edukację (85.6)

·       Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (88.9)

·       Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.0)

·       Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2)

 

III. WŁADZE FUNDACJI

 

§ 6

{Zarząd}

1.       Zarząd składa się z 1 - 3 członków powoływanych przez Fundatora na 5-letnią kadencję.

2.       Każdy z członków Zarządu może w każdej chwili złożyć pisemną rezygnację ze stanowiska Radzie Fundacji. W takiej sytuacji powinien jednak zadbać o doprowadzenie do końca prowadzonych przez siebie spraw.

3.       Każdy z członków Zarządu może być w każdej chwili odwołany ze swojej funkcji przez Fundatora z jego inicjatywy, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Fundacji lub na wniosek Rady Fundacji.

4.       Na czele Zarządu stoi Prezes Fundacji, do którego należy kierowanie jego pracami w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy.

5.       Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes stosownie do bieżących potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.

6.       Zarząd odpowiada za całokształt działalności Fundacji, w tym realizację jej celów  oraz pozyskiwanie środków na działalność statutową.         

7.       Każdy członek Zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania Fundacji, a w szczególności do składania i odbierania oświadczeń woli.

 

§ 7

{Komisja Rewizyjna}

1.       Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 członków powoływanych przez Fundatora na 5-letnią kadencję.

2.       Każdy z członków Komisji Rewizyjnej może w każdej chwili złożyć pisemną rezygnację ze stanowiska na ręce Fundatora. W takiej sytuacji powinien jednak zadbać o doprowadzenie do końca prowadzonych przez siebie spraw.

3.       Każdy z członków Komisji Rewizyjnej może być w każdej chwili odwołany ze swojej funkcji przez Fundatora.

4.       Na czele Komisji Rewizyjnej stoi Przewodniczący Komisji, który kieruje jej pracami.

5.       Komisja Rewizyjna jest niezależnym od Zarządu organem wewnętrznej kontroli działalności Fundacji. Komisja Rewizyjna corocznie przedstawia raport z kontroli prawidłowości działania Fundacji Fundatorowi.

6.       Członek Komisji Rewizyjnej nie może jednocześnie być członkiem Zarządu. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być też karany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

7.       Z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej jej członek może otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów jej wykonywania lub wynagrodzenie.

8.       Wydatki podlegające zwrotowi członkowi Komisji Rewizyjnej zatwierdzają, a także wynagrodzenie członka Komisji Rewizyjnej ustala Fundator.

 

§ 7a

{Rada Programowa Fundacji}

1.               Rada Programowa Fundacji jest organem honorowym i opiniodawczym Fundacji.

2.               Uchwały Rady Programowej nie są wiążące dla Zarządu Fundacji ani Komisji Rewizyjnej.

3.               Radę Programową Fundacji tworzą członkowie Zarządu jak również członkowie powoływani na zasadach określonych w Statucie.

4.               Na członków Rady Programowej Fundacji mogą zostać powołane
w szczególności osoby, których doświadczenie i posiadana wiedza, a także społeczna postawa są istotne dla realizacji celów statutowych Fundacji.

5.               Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz podmioty prawa handlowego jak również organizacje społeczne, naukowe i branżowe oraz przedstawiciele administracji publicznej.

6.               Członków Rady Programowej Fundacji z poza Zarządu powołuje Prezes Fundacji.

7.               Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Programowej Fundacji.

8.               Przewodniczącym Rady Programowej Fundacji z mocy Statutu jest Prezes Fundacji, który zwołuje i przewodniczy obradom Rady Programowej Fundacji.

9.               Rada Programowa Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku i zwołuje ją Przewodniczący Rady Programowej Fundacji z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek członka Zarządu Fundacji lub Fundatora.

10.           Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji. Uchwały Rady Programowej Fundacji nie są wiążące dla Zarządu Fundacji a stanowią jedynie funkcję doradczą.

11.           Do zadań Rady Programowej Fundacji należy:

a)      Składanie Radzie Fundacji propozycji obszarów działania Fundacji, sugerowanie kierunków aktywności Fundacji w oparciu o wiedzę i doświadczenie członków Rady Programowej Fundacji;

b)      Opiniowanie projektów działań Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji;

c)       Konsultacja merytoryczna działań realizowanych przez Fundację.

 

§ 8

{Fundator}

1.       Fundatorowi względem Fundacji służą uprawnienia wynikające z przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

2.       Fundator  może ustalić szczegółowy regulamin pracy Zarządu i regulamin pracy Rady Fundacji lub upoważnić do ich przyjęcia odpowiednio Zarząd oraz Radę Fundacji. Akty te nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu, ani oświadczeniem o ustanowieniu Fundacji.

3.       W razie śmierci Fundatora wszystkie prawa i obowiązki Fundatora względem Fundacji przechodzą na najstarszego zstępnego Fundatora. Na tej samej zasadzie wszystkie prawa i obowiązki Fundatora przechodzą na kolejne osoby.

IV. MAJĄTEK FUNDACJI

§ 9

{składniki majątku}

Składnikami majątku Fundacji są: pieniądze, papiery wartościowe, a także rzeczy ruchome i nieruchomości.

 

V. ZMIANA STATUTU LUB CELU FUNDACJI

 

§ 10

{zmiana Statutu}

Zmiany Statutu może dokonać w każdej chwili Fundator w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  O zmianie Statutu Fundator powinien niezwłocznie zawiadomić Zarząd i Radę Fundacji.

 

§ 11

{zmiana celów Fundacji}

Zmiana celów Fundacji przez Fundatora wymaga zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności. O zmianie celów Fundacji Fundator powinien niezwłocznie zawiadomić Zarząd i Radę Fundacji.

 

VII. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 12

{pierwszy Zarząd}

W skład pierwszego Zarządu wchodzą: Ewa Mazurek jako Prezes Fundacji, a Tomasz Mazurek jako członek Zarządu.

Kadencja pierwszego Zarządu rozpoczyna się z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Fundator: Wanda Kulczycką – Mazurek                               Kraków, dnia 14 maja 2018 r.