Celami Fundacji są:

1. wyrównywanie szans edukacyjnych osób niesłyszących,

2. propagowanie wiedzy o problemach ze słuchem i promowanie dbałości o słuch,

3. niesienie pomocy niesłyszącym osobom niepełnosprawnym,

4. edukacja rodziców dzieci niesłyszących, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich,

5. pomoc materialna i niematerialna dzieciom i młodzieży z dysfunkcjami słuchu,

6. rozwój poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla osób niesłyszących i ich rodzin.